2005/Sep/13

สรุปบทบาทหน้าที่ของตัวละครในเรื่อง ราชาธิราช
 ฝ่ายพม่า 1.พระเจ้ามนเทียรทอง หรือ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง- กษัตริย์กรุงอังวะ- บิดามังรายกะยอฉะวา- โลหิตออกมิมาก เพียงแมลงวันกินอิ่มหนึ่ง- ชื่นชมสมิงนครอินทร์
2.มังรายกะยอฉะวา- แม่ทัพใหญ่ของมอญ- ช้างอาเขต- บุตรพระเจ้าราชาธิราชกลับชาติมาเกิด- เปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือเรา จะบีบเข้าเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น- เปรียบเสมือนอสรพิษหาเขี้ยวแก้วมิได้- ตีเมืองตะเกิง เมืองพะสิม และหัวเมืองต่างๆ- แพ้ศึกเพราะส่วนหนึ่งมาจาการเสวยเครื่องมัจฉะมังสาสุราบาน (เหล้า)- ชื่นชมสมิงอายมนทะยา- เมื่อตายสงครามจึงสงบชั่วคราว
3.มังปายะสุกรี- ผู้นำสมิงอายมนทะยามาถวายมังรายกะยอฉะวา
4.มังสะเรจอง- ผู้นำม้าทองไปขอดูตัวสมิงอายมนทะยา
5.มังมหาลักยา- ผู้คุมทัพล้อมกรุงหงสาวดี
6.มังนันทะสู-ผู้ขี่พลายประกายมาศออกรบ
7.มังมหาราชา
- ผู้รายงานมังรายกะยอฉะวาเกี่ยวกับทัพพระเจ้าราชาธิราช
 ฝ่ายมอญ
1.พระเจ้าราชาธิราช หรือ พระเจ้าสิทธิโสม- กษัตริย์ฝ่ายมอญ ครองกรุงหงสาวดี
- พลายสิงหนารายณ์- กองทัพดำ-ไปสะเดาะเคราะห์ที่เมืองเสี่ยง- สะเดาะเคราะห์ด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็นพระเจ้าสิทธิโสม
2.สมิงพระราม-ทหารเอกคนสุดท้ายของพระจ้าราชาธิราช
- พลายประกายมาศ- ถูกพม่าจับได้เพราะพลายประกายมาศตกหล่ม- อุปมาดั่งวานรนั่งอยู่บนตอไม้อันไฟไหม้ มาเมื่อวสันตฤดูจะงามได้อันใด
- แม่ทัพหลังในการยกทัพหลอกพม่า
3.สมิงนครอินทร์
-เคยเป็นพระพาหา (แขน) ของพระเจ้าราชาธิราช
- ถูกกลอุบายของมังรายกะยอฉะวาจึงโดนจับ  
  
- ตรอมใจตายในคุกก่อนพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจะมา
- เป็นคนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องให้ความนับถือ
  
4.สมิงพ่อเพชร    - เคยเลี้ยงดูพระเจ้าราชาธิราช
- เคยเป็นพระพาหา (แขน) ของพระเจ้าราชาธิราช
5.อำมาตย์ทินมณีกรอด- เปรียบเสมือนพระเนตรพระเจ้าราชาธิราช- เป็นผู้มีความเฉียวฉลาด เป็นที่ปรึกษาทัพมอญ- ไม่ใส่ร้ายทหารชั้นผู้มีศักดิ์น้อยกว่า